Política de privacitat

La present política de protecció de dades regula el tractament de dades personals que realitza l’Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer. Les dades poden ser obtingudes per diferents mitjans de recollida, amb la finalitat de portar a terme les seves competències i serveis a la ciutadania: tràmits, sol·licituds de subvencions, certificats, contractes, inscripcions a activitats, videovigilància, etc.

L’Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer aplica el principi de transparència en el tractament de dades personals, lliurant a les persones interessades una informació concisa, fàcilment accessible i amb un llenguatge fàcil d’entendre.

En el transcurs del tractament de les dades, s’informa que aquestes es podran comunicar a altres Administracions Públiques per donar compliment a les obligacions legals.

1. Responsable del tractament

El responsable del tractament de les dades personals recollides al web corporatiu:

ORGANISME AUTÒNOM DE PATRIMONI VÍCTOR BALAGUER
Carrer de Narcís Monturiol, 2, 08800-Vilanova i la Geltrú
CIF: P5830802D
Correu electrònic: informació@victorbalaguer.cat

2. Legislació aplicable

La privadesa de tota la informació, tant la facilitada per la persona usuària a través dels diferents formularis de sol·licitud de dades personals, com l’accessible a través del Web està regulada pel Reglament General (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades de caràcter personal i a la lliure circulació d’aquestes dades la Llei 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals.

3. Base jurídica del tractament

La base jurídica del tractament de les dades dependrà de la finalitat prevista, i d’acord amb l’article 6.1 del Reglament europeu, podrà ser: a) el consentiment exprés i inequívoc donat per la persona usuària, b) per a l’execució d’un contracte, c) en compliment d’una obligació legal, d) en compliment d’una missió realitzada en interès públic o e) en l’exercici de poders públics.

El detall de la base jurídica de cada tractament de dades personals que realitza l’Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer es recull al Registre d’Activitats de Tractament que s’enllaça en aquesta Política de Privacitat.

4. Finalitats del tractament de les dades

L’Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer utilitzarà les dades amb les finalitats d’atenció, gestió, control i resolució de les consultes i sol·licituds de tràmit o servei prestat pel propi ens. Les dades tractades seran conservades fins que s’hagi tramitat la sol·licitud i resolució de la consulta plantejada i, en tot cas, durant els terminis de conservació i prescripció legalment previstos.

Únicament es tractaran les dades que hagi lliurat per a la finalitat que se li va informar i va autoritzar. No es realitza tractament per part de tercers de les seves dades i no es cediran les dades a tercers excepte que vostè ho hagi autoritzat expressament.

L’Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer realitza diferents tractament de dades personals que principalment responen a les següents finalitats:

Consultes

Per a què farem servir les seves dades: tractarem la informació per a la gestió del tràmit que hagi sol·licitat. Les seves dades no seran cedides a tercers.
Quant de temps conservarem les seves dades: les seves dades seran conservades per obligació legal, com a part del registre de tràmits de l’Ajuntament.

Subscripcions

Per a què farem servir les seves dades: li remetrem informació dels nostres productes, serveis i activitats. Les seves dades no seran cedides a tercers.
Quant de temps conservarem les seves dades: les seves dades seran conservades fins al moment en què sol·liciti no rebre les nostres comunicacions, moment en què se suprimiran. Podrà sol·licitar la supressió en qualsevol moment mitjançant la informació que apareix en cada comunicat.

Activitats

Per a què farem servir les seves dades: tractarem les seves dades per a la gestió de les activitats, cursos i tallers. Les seves dades no seran cedides a tercers.
Quant de temps conservarem les seves dades: les seves dades personals es destruiran un cop finalitzada l’activitat.

Bústia de contacte, queixes o suggeriments

Per a què farem servir les seves dades: tractarem les seves dades per contestar la seva sol·licitud, qüestions o dubtes. Les seves dades no seran cedides a tercers.
Quant de temps conservarem les seves dades: les seves dades personals es conservaran fins al moment en què s’hagi contestat a la seva sol·licitud i dut a terme les accions que siguin adequades. Després d’això es suprimiran, excepte que impliqui responsabilitats de l’Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer.

 

Videovigilància

Per a què farem servir les seves dades: tractarem les seves dades amb la finalitat de preservar la seguretat de les persones, béns i instal·lacions. Les seves dades no seran cedides a tercers.
Quant de temps conservarem les seves dades: Conservació per un període de temps d’un mes d’acord amb l’article 22 de la Llei 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals.

El llistat detallat dels tractaments que realitza l’Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer es pot consultar en el seu Registre d’Activitats de Tractament en aquest enllaç.

En cap cas es duran a terme decisions automatitzades a partir de les seves dades.

No es transferiran les seves dades personals fora de l’Espai Econòmic Europeu ni de països que no tinguin un nivell de compliment exigit per la legislació o sense disposar de la seva autorització expressa prèvia.

L’usuari ens subministra les seves dades de forma voluntària en tot moment i essent informat de l’ús i el tractament que se’n fa. Tota la informació que facilita l’usuari ha de ser veraç. L’usuari és l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i del perjudicis que causi a l’Organisme o a tercers. L’Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer es reserva el dret a excloure dels serveis a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

5. Període de conservació

Les dades personals de les persones interessades es conservaran durant el temps necessari per al compliment de les finalitats per a les què varen ser obtingudes, en l’exercici de les competències i funcions de  l’Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer, i en tot cas, durant els terminis de conservació, prescripció i depuració de possibles responsabilitats legalment previstes.

6. Destinataris de les dades

Les dades de caràcter personal recollides com a conseqüència del web municipal l’Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer, no seran facilitades a tercers aliens a aquest Organisme, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat, d’acord amb la clàusula informativa de cada tràmit i sol·licitud o consentiment exprés (si fos el cas), a altres administracions públiques competents en la matèria, quan correspongui o quan siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.

7. Drets i obligacions de les persones afectades

En qualsevol moment pot sol·licitar i obtenir informació de com i per a què estem tractant les seves dades:

  • Accedir a les seves dades: sol·licitar quines dades tenim seves i quin ús en fem i fins i tot que se les lliurem per portar-les a una altra companyia.
  • Rectificar les seves dades: sol·licitar la modificació o rectificació de les dades inexactes.
  • Suprimir les seves dades: sol·licitar que les seves dades siguin eliminades i no es faci tractament d’elles, fora del que la llei ens exigeixi conservar.
  • Limitar el tractament: sol·licitar que les seves dades siguin conservades per necessitats legals.
  • Oposar-se a un tractament: demanar que no fem un ús concret de les seves dades.
  • Portabilitat de les dades: sol·licitar el lliurament de les dades en un format compatible per que ho lliuri a un tercer que li hagi d’oferir un servei.

Per a això pot dirigir un escrit indicant quin dret vol exercir (Accés, Rectificació, Supressió, Oposició o Portabilitat de les dades) adjuntant una còpia del seu DNI presencialment o per correu ordinari a l’ORGANISME AUTÒNOM DE PATRIMONI VÍCTOR BALAGUER, Administració, Carrer Narcís Monturiol, 2 08800 Vilanova i la Geltrú, indicant com a referència Protecció de dades o mitjançant la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i/o l’Organisme Autònom de Patrimoni de Víctor Balaguer.

Així mateix, si vostè considera que l’Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer ha incomplert algun dels preceptes establerts en la normativa, i en tot cas, sempre que ho consideri oportú, podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades a través de la seva seu electrònica a www.apdcat.gencat.cat  . L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades és l’Organisme Supervisor que vetlla pel compliment de la legislació de protecció de dades a l’Administració Pública Catalana.